Odborná literatúra

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV – ČASŤ II

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU

HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV – ČASŤ I

ZÁKON o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie

ZÁKON o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie – zmeny

Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020

Identifikácia a zdôvodnenie výberu tematických oblastí podpory pre budúce operačné programy SR v oblasti politiky súdržnosti

Rámcová pozícia Slovenskej republiky k budúcnosti politiky súdržnosti Európskej únie

Politika súdržnosti EÚ 2014-2020 – Návrh Európskej komisie

INTERACT_Study_Organisational_Aspects_of_CB_INTERREG_Programmes_Legal_Aspects_and_Partnerships_10_2006

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission

EUROPEAN GOVERNANCE A WHITE PAPER

CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT – Lisbon Strategy evaluation document

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM – A lisszaboni stratégiát értékelő dokumentum

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE – Hodnotenie lisabonskej stratégie

Opinion of the Committee of the Regions on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC)

Stanovisko Výboru regiónov k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zriaďujúceho Európske zoskupenie pre cezhraničnú spoluprácu (EZCS)

GREEN PAPER A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy

REGULATION (EC) No 1082/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)

SCOPING PAPER for Second Meeting of the Committee of the Regions’ EGTC Expert Group

THE EUROPEAN GROUPING OF T E R R I TO R I A L C O O P E R AT I O N – EGTC

CONSTITUTION OF THE PLATFORM OF EUROPEAN GROUPINGS OF TERRITORIAL COOPERATION (EGTC)

Stanovisko Výboru regiónov k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zriaďujúceho Európske zoskupenie pre cezhraničnú spoluprácu (EZCS)

A Régiók Bizottsága véleménye a következő témában: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Határokon átnyúló együttműködés európai egyesületének (HEEE) létrehozása tárgyában

OPINION of the Committee of the Regions of 18 November 2004 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC)

The Governance of the European Union’s Regional Policy and the effects it has Central and Eastern European Countries Regional Policy Governance structures

To what extent should the EGTC be considered a rational choice for organising cross-border cooperation?

Stanovisko Výboru regiónov K Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (2004/C 318/01)

Opinion of the Committee of the Regions on the „Third Report on Economic and Social Cohesion“ (2004/C 318/01)

PROTOCOL NO. 2 TO THE EUROPEAN OUTLINE CONVENTION ON TRANSFRONTIER CO-OPERATION BETWEEN TERRITORIAL COMMUNITIES OR AUTHORITIES CONCERNING INTERTERRITORIAL CO-OPERATION, STRASBOURG

Handbook on the Lead Partner Principle in European Territorial Cooperation Programmes

Hospital of Cerdanya (France, Spain)